Zaštita biološke raznolikosti u skladu je s važećim propisima EU-a. 
More za kupanje na hrvatskom Jadranu vrlo je visoke kakvoće i prema kriterijima EU-a. 
U slučaju izvanrednog onečišćenja okoliša na kopnu obavijestite Centar 112.
 Za dodatne informacije o okolišu kontaktirajte Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na telefon +385 1 3717-111, 
e-mail adresa: pr@mzoip.hr, web1: www.mzopu.hr 
web2: www.mzoip.hr