EV13 GAP je nastavak projekta ‘Drava4enjoy’ kojim je započeta izgradnja biciklističke infrastrukture u Virovitičko-podravskoj županiji i stvaranje niza drugih uvjeta za razvoj cikloturističke ponude na destinaciji. Kroz ‘Drava4Enjoy’ rekonstruirana je kurija Janković, koja je zatim prenamijenjena u hotel, koji za cilj ima osigurati smještaj u rangu bike & bed standarda, posebice jer je polazišna točka važne biciklističke manifestacije – Panonsko-bilogorskog rekreativnog MTB maratona. Da bi to bilo moguće potrebno je dograditi dodatne sadržaje, što će se realizirati kroz projekt EV13 Gap. Potrebno je napomenuti da se kurija Janković nalazi u mjestu Kapela Dvor, na manje od 1 km udaljenosti od rute EV13.

Stoga će se kroz provedbu projekta rekonstruirati bivša gospodarska zgrada pored kurije Janković te izgraditi i jedna nova, a koje će imati sadržaje koji su izravno usmjereni na cikloturiste te one sadržaje koji mogu obogatiti njihov boravak. Riječ je o spremištu za bicikle, svlačionicama za bicikliste, dodatnim svlačionicama sa tuševima, zatim tematskom odmorištu ‘Vrt leptira’ te o manjem wellnessu i vinskom baru. Od lokacije projekta do granice s Mađarskom predviđeno je označavanje takozvane ‘sigurne rute’ koja ide makadamskim putevima od nogometnog igrališta preko polja. Također će se postaviti 4 samostalne stanice za popravak bicikala.

Kod mađarskog partnera, grada Barcsa, glavna investicija odnosi se na izgradnju biciklističke staze koja prolazi neposredno uz rijeku Dravu od mjesta Drávatamási do izletišta na obali rijeke u gradu Barcsu. Staza je duga 8,5 km, a uz nju će se postaviti odmorišta za bicikliste. Biciklistička staza će se nadovezati na već postojeću stazu, a kada se završi, ta dionica će biti dio neprekidne biciklističke staze dužine 120 km koja vodi prema Mohacsu.

Kao ostale aktivnosti valja spomenuti organizaciju MTB kampa za mlade po završetku izgradnje, a koji će okupiti mlade iz Hrvatske i Mađarske. Zatim slijedi biciklističko natjecanje, odnosno Panonsko-bilogorski rekreativnog MTB maraton te niz promotivnih aktivnosti koje će vršiti Turistička zajednica Virovitičko-podravske županije.

KLJUČNE AKTIVNOSTI PROJEKTA

1. Razvoj pratećih sadržaja za cikloturiste i turističkih sadržaja u turističko-edukacijskom centru Kapela Dvor – izgradnja nove zgrade te dogradnja postojeće gospodarske zgrade u kojima će se nalaziti spremište za bicikle, prostor za popravak bicikala, svlačionice, vinski bar te manji wellness.

2. Izgradnja biciklističke staze od mjesta Drávatamási do Barcsa u dužini od 8,5 km

3. Označavanje sigurne rute od turističko-edukacijskog centra u Kapela Dvoru do državne granice

4. Razvoj mreže servisnih stanica za bicikle

5. Izrada prekograničnog akcijskog plana za razvoj cikloturizma

6. Biciklistički kamp za mlade

7. Biciklističko natjecanje

CILJEVI PROJEKTA

Opći cilj:

Razvoj ekološki prihvatljivih turističkih proizvoda i stvaranje održive prekogranične cikloturističke destinacije.

Specifični ciljevi:

1. Razviti biciklističku infrastrukturu koja nedostaje na ruti EuroVelo 13 kako bi se stvorila cjelovita i atraktivna cikloturistička destinacija.

2. Kroz razvoj dodatnih sadržaja za bicikliste, povećati atraktivnost prekogranične cikloturističke destinacije između gradova Virovitice i Barcsa.

[g-gallery gid=”1852″]

‘Ovaj sadržaj sufinanciran je sredstvima Europske Unije. Sadržaj objavljenog materijala isključiva je odgovornost Turističke zajednice Virovitičko-podravske županije i ne odražava stajalište Europske Unije i Upravljačkog tijela.’

„Prekogranična regija gdje rijeke spajaju, a ne razdvajaju”

Ključne aktivnosti projekta / Key project activities

Razvoj pratećih sadržaja za cikloturiste i turističkih sadržaja u Turističko-edukacijskom centru Kapela Dvor

Izgrađeni su turistički sadržaji i razvijene prateće biciklističke usluge u Turističko-edukacijskom centru u Kapela Dvoru:

 • rekonstruiran je postojeći objekt u wellness za cikloturiste,
 • izgrađeno je spremište za bicikle,
 • izgrađeno je tematsko odmorište – vrt leptira, trg s urbanom opremom,
 • izgrađene su pješačke staze i pristupna cesta,
 • izgrađeno je parkiralište.

Development of the accompanying facilities for cycle tourists in the Tourist and Educational Centre in Kapela Dvor

Tourist facilities were built and related cycling services were developed at the Tourist and Educational Center in Kapela Dvor:

 • the existing building has been reconstructed into wellness facility for cyclotourists,
 • bicycle storage room was built,
 • thematic resting place was built – butterfly garden, square with urban equipment,
 • footpaths and access roads were built,
 • parking lot was built.

Izgradnja biciklističke staze od mjesta Drávatamási do Barcsa u dužini od 8,5 km

 • razrađen je plan gradnje,
 • proveden je postupak nabave,
 • izgrađena je biciklistička staza dužine 8,5 km,
 • opremljena su odmorišta za bicikliste.

Construction of 8,5 km long cycling trail from Drávatamási to Barcs

 • construction plan was developed,
 • procurement process was carried out,
 • 8.5 km long cycling route was built,
 • resting places for cyclists were equipped.

Označavanje sigurne rute od Turističko-edukacijskog centra u Kapela Dvoru do državne granice u dužini od 8 km.

 • postavljeno je 12 biciklističkih znakova od Kapela Dvora do Terezinog polja sa svrhom kreiranja sigurne biciklističke rute dužine 8 km.

Marking 8 km long safe route from the Tourist – educational Centre in Kapela Dvor to the state border.

 • signs were placed along the 8 km long safe cycling route from Kapela Dvor to Terezino Polje.

Razvoj mreže servisnih stanica za bicikle

 • postavljene su 4 servisne stanice za bicikle na ruti EuroVelo 13 u Čađavici, Višnjici, Okrugljači i Gornjem Bazju,
 • lokacije su označene na cikloturističkoj karti Virovitičko-podravske županije.

Development of the bike service station network

 • 4 bicycle service stations have been set up along the EuroVelo 13 route in Čađavica, Višnjica, Okrugljača and Gornje Bazje,
 • locations are marked on the cyclotourism map of Virovitica-Podravina County.

Izrada Akcijskog plana za razvoj cikloturizma u prekograničniom području

 • izrađen je Akcijski plan na hrvatskom i engleskom jeziku.

[wpdm_package id=1964 template=”link-template-default.php”] [wpdm_package id=1965 template=”link-template-default.php”]

Creating the Cross-border action plan for development of cyclotourism

 • the action plan in Croatian and English languages was created.

Biciklistički kampovi za mladež

 • u Turističko – edukacijskom centru u Kapela Dvoru održana su dva edukativna biciklistička kampa na kojima su sudjelovali učenici iz Mađarske i Hrvatske.

Cycling camps for youngsters

 • two educational cycling camps were held at the Kapela Dvor Tourist and Educational Centre in which students from Hungary and Croatia participated.

Biciklistička natjecanja

 • u Virovitičko-podravskoj županiji održan je Panonsko-bilogorski rekreativni MTB maraton na kojem su sudjelovali biciklisti iz Mađarske, Slovenije, BiH i Hrvatske.
 • u Barcsu je održano biciklističko natjecanje na kojem su sudjelovali učenici iz Mađarske i Hrvatske.

Cycling competitions

 • In Virovitica-Podravina County the Pannonia-Bilogora Recreational MTB Marathon was held with participants from Hungary, Slovenia, B&H and Croatia.
 • A cycling competition was held in Barcs involving students from Hungary and Croatia.