TESTIRANJE NA COVID-19 U VIROVITIČKO-PODRAVSKOJ ŽUPANIJI

Brzi antigenski test – Testiranje na SARS-CoV-2 (COVID-19) 

Od 14. srpnja 2021. godine uvode se brzi antigenski testovi za turiste. Cijena brzog antigenskog testa za turiste iznos 75,00kn. Pravo na korištenje testova imaju turisti koji potvrdom o ostvarenom noćenju mogu dokazati da su u komercijalnom smještajnom objektu boravili najmanje 3 noći. Potvrdu turist može dobiti u objektu u kojem boravi (npr. hotel, kamp, objekti u domaćinstvu, itd.)

Ustanova koje provodi testiranje

Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-podravske županije

Tip testa: PCR test, Brzi antigenski test

Uzimanje uzorka:

PCR test – Virovitica, Ljudevita Gaja 21 (Izdvojen kontejner – ulaz kod željezničkog kolodvora – male stanice) od 07:30 do 08:30 sati (mogućnost “Drive-in”)

Brzi antigenski test – Virovitica, Ljudevita Gaja 21 (Izdvojen kontejner – ulaz kod željezničkog kolodvora – male stanice) od 11:00 do 13:00 sati (ponedjeljak – petak) i od 10:00 do 13:00 sati (subota – nedjelja)

Vrijeme čekanja nalaza:

PCR test – 24 sata

Brzi antigenski test – 30 do 60 minuta

Koraci koje je potrebno napraviti kako bi osoba pristupila testiranju.

  1. Prethodno se najaviti (ponedjeljak-petak od 13:00 do 15:00 sati, subota-nedjelja od 09:00 do 12:00 sati) na broj:

(+385) 99 582 6909

(+385) 99 582 6920

  1. Da bi pristupila testiranju, osoba koja se testira mora ispuniti Obrazac-testiranje na COVID-19:
  • obrazac za FIZIČKE osobe:

http://www.zzjzvpz.hr/hr/sadrzaj/djelatnost/7/datoteke/covid19/OBRAZAC_testiranje_fizicke_osobeHR3.pdf

http://www.zzjzvpz.hr/hr/sadrzaj/djelatnost/7/datoteke/covid19/OBRAZAC_testiranje_pravne_osobe.pdf

  1. Dostaviti potvrdu o uplati novčanog iznosa za testiranje PRIMJER – http://www.zzjzvpz.hr/hr/sadrzaj/djelatnost/7/datoteke/covid19/uplatnica_primjer_covid.jpg

Osoba može biti upućena na testiranje od strane nadležnog obiteljskog liječnika preko uputnice, ali se osoba mora prethodno najaviti (Korak 1.).

Cijena testiranja:

PCR test – 698,00 kuna (Izdavanje PCR nalaza na engleskom jeziku je dodatnih 100,00 kuna)

Brzi antigenski test – 190,00 kuna (nalazi na hrvatskom ili engleskom jeziku)

Uplata novčanog iznosa za testiranje se obavlja isključivo putem naloga za plaćanje.

Podaci za uplatu su:

Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-podravske županije

IBAN: HR5523600001101358429

Model: 00

Poziv na broj: OIB UPLATITELJA

Iznos: 698,00 kn (PCR test) ili 190,00 kn (Brzi antigenski test)

Opis plaćanja:

Za PCR test: Trošak testiranja na COVID-19, Ime i prezime

Za Brzi antigenski test: Testiranje – brzi antigenski test – IME I PREZIME

Za uplate iz inozemstva: SWIFT: ZABAHR2X

Za PCR test ne postoji mogućnost uplate iznosa u gotovini prilikom testiranja.”

Za Brzi antigenski test uplata se može vršiti putem uplatnice ili osobno na blagajni Zavoda (isključivo radnima danima) prilikom dolaska na testiranje. Subotom i nedjeljom blagajna Zavoda ne radi. Ukoliko se uplata vrši putem banke na testiranje je potrebno doći s potvrdom o uplati.

IZVOR: http://www.zzjzvpz.hr/index.php?sadrzaj=djelatnost&dj=7&djtxt=testiranje

TESTING ON COVID-19 IN VIROVITICA-PODRAVA COUNTY

Rapid Antigen Test – SARS-CoV-2 Testing (COVID-19)

As of July 14, 2021, rapid antigen tests are being introduced for tourists. The price of a quick antigen test for tourists is 75.00 kn. The right to use the tests belongs to tourists who can prove with a certificate of overnight stay that they have stayed in a commercial accommodation facility for at least 3 nights. The tourist can get a certificate in the facility where he stays (eg hotel, camp, household facilities, etc.)

Institution that conducts the testing:

Sveti Rok Public Health Institute of Virovitica-Podravina County

Test type: PCR test, Rapid antigen test

Samples are taken at:

PCR test – Virovitica, Ljudevita Gaja 21 (Separate container – entrance at the railway station – small station) from 07:30 to 08:30 am (“Drive-in” option)

Rapid Antigen Test – Virovitica, Ljudevita Gaja 21 (Separate container – entrance at the railway station – small station) from 11:00 am to 01:00 pm (Monday – Friday) and from 10:00 to 12:00 am (Saturday and Sunday)

Test results in: 24 hours

PCR test – 24 hours

Rapid Antigen Test – 30 to 60 minute

Steps that need to be taken for a person to access testing.

  1. Call in advance (Monday-Friday from 13:00 am to 03:00 pm, Saturday-Sunday from 09:00 am to 12:00 noon) at:

(+385) 99 582 6909

(+385) 99 582 6920

  1. To access the test, the person being tested must complete the Form: Test on COVID-19:
  • form for INDIVIDUALS:

http://www.zzjzvpz.hr/hr/sadrzaj/djelatnost/7/datoteke/covid19/OBRAZAC_testiranje_fizicke_osobeHR3.pdf

http://www.zzjzvpz.hr/hr/sadrzaj/djelatnost/7/datoteke/covid19/OBRAZAC_testiranje_pravne_osobe.pdf

  1. Submit a confirmation of payment of the amount for testing (EXAMPLE – http://www.zzjzvpz.hr/hr/sadrzaj/djelatnost/7/datoteke/covid19/uplatnica_primjer_covid.jpg)

The person may be referred for testing by a family doctor via a medical referral, but the person must  call in advance (Step 1).

Testing price:

PCR test – HRK 698,00 (translation of PCR test findings in English is an additional HRK 100.00)

Rapid Antigen Test – HRK 190,00 (Results in Croatian or English)

Payment of the amount for testing is made exclusively through a payment order.

Payment details are:

Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-podravske županije

IBAN: HR5523600001101358429

Model: 00

Reference number: personal identification number of the payer

Amount: HRK 698,00 (for PCR test) or HRK 190,00 (for Rapid Antigen Test)

Payment description:

For PCR test: Cost of testing on COVID-19, Name and surname

For Rapid Antigen Test: Testing – rapid antigen test – NAME AND SURNAME

For payments from abroad: SWIFT: ZABAHR2X

For PCR test there is no possibility to pay the amount in cash during the test. 

For the Rapid Antigen Test, payment can be made via a payment slip or in person at the Institute’s cash desk (only on working days) upon arrival for testing. On Saturdays and Sundays, the Institute’s cash desk is closed. If the payment is made through a bank, it is necessary to come for testing with a confirmation of payment.

SOURCE: http://www.zzjzvpz.hr/index.php?sadrzaj=djelatnost&dj=7&djtxt=testiranje